ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven hebben de volgende woorden en begrippen de daaraan in dit artikel toegekende betekenis.

1.1 Aanbod / Aanbieding(en): ieder aanbod van Padel Emmen B.V. tot het aangaan van een Overeenkomst.

1.2 Annulering: de 24 uur voorafgaand aan de afgenomen Dienst, in schriftelijke vorm door de Klant aan Padel Emmen B.V. gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen Diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Padel Emmen B.V. aan de Klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen Diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.3 Consument-klant(en): (een) natuurlijk(e) perso(o)nen die niet handel(t)en in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met Padel Emmen B.V. een Overeenkomst heeft/hebben gesloten.

1.4 Diensten: de door Padel Emmen B.V. te verlenen diensten zijn in de volgende groepen onderverdeeld en zijn mogelijk los van elkaar of in combinatie als arrangement af te nemen en bestaan uit:

 • Horecadiensten: het verstrekken van spijzen en/of dranken en/of logies, alsmede het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en terreinen.
 • De verhuur van padelbanen en materiaal.
 • Padeldiensten; een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst waaronder doch niet uitsluitend lessen.
 • Overige diensten: alle overige door Padel Emmen B.V. aangeboden diensten die niet onder bovenstaande diensten vallen.

1.5 Dienstenovereenkomst: overeenkomst tussen Padel Emmen B.V. en een Klant die betrekking heeft op het verlenen van één of meerdere Diensten.

1.6 Factuurwaarde: het totaalbedrag van door de Klant aan Padel Emmen B.V. verschuldigde bedragen uit hoofde van een of meerdere Overeenkomsten, alsmede uit hoofde van (een) op grond van een Overeenkomst verrichte Dienst(en), indien en voor zover van toepassing, te vermeerderen met eventuele overige ingevolge deze Algemene Voorwaarden door de Klant verschuldigde bedragen.

1.7 Feestdagen: in Nederland algemeen erkende feestdagen.

1.8 Gast(en): de natuurlijke perso(o)n(en) aan wie door Padel Emmen B.V. op grond van een met de Klant gesloten Overeenkomst één of meer Diensten dienen te worden verleend. Waar in deze Algemene Voorwaarden van Gast of Klant wordt gesproken, wordt zowel Gast als Klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijs voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.9 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

1.10 Klant(en): Consument-klant(en) en Zakelijke Klant(en) gezamenlijk.

1.11 Koopovereenkomst: iedere overeenkomst die wordt gesloten tussen Padel Emmen B.V. en de Klant met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door Padel Emmen B.V., elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Koopovereenkomst.

1.12 No-Show: het zonder Annulering niet gebruik maken door een Klant en/of Gast van één of meerdere op grond van een Overeenkomst door Padel Emmen B.V. te verstrekken Diensten.

1.13 Overeenkomst(en): (een) Dienstenovereenkomst(en) en/of (een) Koopovereenkomst(en).

1.14 Producten: alle producten, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – Padel producten, die door Padel Emmen B.V. in haar shop(s) te koop worden aangeboden.

1.15 Verlenen van Diensten: het door Padel Emmen B.V. verstrekken van Diensten, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

1.16 Zakelijke Klant(en): rechtsperso(o)nen of vennootschap(pen) die met Padel Emmen B.V. een Overeenkomst heeft/hebben gesloten.

1.17 Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1.18 In deze Algemene Voorwaarden zijn verwijzingen naar wettelijke bepalingen verwijzingen naar wettelijke bepalingen zoals deze luiden op het moment van vaststelling van deze Algemene Voorwaarden.

1.19 In deze Algemene Voorwaarden zal, indien de context dit vereist, het enkelvoud ook het meervoud omvatten en vice versa.

1.20 Met uitzondering van eventuele wettelijke rechten tot annuleren zullen betalingen voor lessen en losse verkoop niet worden gerestitueerd en zijn deze niet overdraagbaar aan anderen.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen en Diensten.

2.2 Indien de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

2.3 De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door de Klant gehanteerde voorwaarden wordt door Padel Emmen B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Padel Emmen B.V. van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze van geval tot geval schriftelijk en uitdrukkelijk door Padel Emmen B.V. aan de Klant zijn bevestigd.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen waarvan Padel Emmen B.V. gebruik maakt of heeft gemaakt bij het aangaan en/of uitvoeren van een Overeenkomst en het verrichten van de Diensten, dan wel in het algemeen in het kader van de exploitatie van Padel Emmen B.V..

2.6 In geval van nietigheid of vernietiging door de Klant van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Algemene Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.7 Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

2.8 Indien van deze Algemene Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven, geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

2.9 Op iedere Dienst zijn tevens de huisregels van Padel Emmen B.V. van toepassing. Deze maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Padel Emmen B.V. zal op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de Klanten en/of Gasten ter kennisneming ophangen, dan wel aanbrengen, dan wel neerleggen, dan wel de huisregels in geschrift aan de Klanten en/of Gasten ter hand stellen. Klanten en/of Gasten zijn gehouden de huisregels na te leven.

Artikel 3: Reserveringen en totstandkoming van Dienstenovereenkomsten

3.1 Indien een Klant en/of Gast gebruik wenst te maken van één of meerdere Dienst(en), dienen deze Dienst(en) tijdig schriftelijk, telefonisch of elektronisch (online) via de website van Padel Emmen B.V. gereserveerd te worden. Voor de gereserveerde Dienst(en) kan, zulks ter beoordeling van Padel Emmen B.V. een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangd worden. Deze vooruitbetaling dient te geschieden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden (Afrekening en betaling).

3.2 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Padel Emmen B.V., dan wel een tussenpersoon namens Padel Emmen B.V., een boeking/reservering van de Klant schriftelijk heeft bevestigd of indien door Padel Emmen B.V. uitvoering wordt gegeven aan de boeking/reservering van de Klant. Voorts komt een Overeenkomst tot stand door acceptatie door de Klant van een Aanbod. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een Overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Padel Emmen B.V. binden Padel Emmen B.V. slechts tegenover de Klant indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Padel Emmen B.V. schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan de Klant.

3.3 Binnen vierentwintig (24) uur na een (online) reservering ontvangt de Klant een e-mail met een boekingsbevestiging en een link naar de Algemene Voorwaarden van Padel Emmen B.V., dan wel een tussenpersoon namens Padel Emmen B.V. welke boekingsbevestiging dient als bewijs van de boeking. De Klant is gehouden de boekingsbevestiging te controleren en Padel Emmen B.V. onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van eender welke vergissing ten aanzien van de boeking/reservering, bij gebreke waarvan uitvoering van de boeking plaatsvindt zoals weergegeven in de boekingsbevestiging. Alle boeking(en), al dan niet online, zijn uitsluitend geldig nadat zij door Padel Emmen B.V., dan wel een tussenpersoon namens Padel Emmen B.V., per e-mail zijn bevestigd. De Zakelijke Klant kan tot een week voor het ingangstijdstip van de door de Zakelijke Klant gereserveerde Dienst(en) wijzigingen aanbrengen in de groepsgrootte zoals vermeld in de reserveringsbevestiging. Indien het aantal personen op het ingangstijdstip van de door de Zakelijke Klant gereserveerde Dienst(en) minder is dan een week daarvoor aangegeven, worden de kosten van het aantal personen dat minder is dan een week daarvoor aangegeven, volledig in rekening gebracht aan de Zakelijke Klant.

3.4 Alle door Padel Emmen B.V. gedane Aanbiedingen ter zake de totstandkoming van Overeenkomsten en het verrichten van de Diensten zijn vrijblijvend en op basis van “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt” en kunnen steeds door Padel Emmen B.V. worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Doet Padel Emmen B.V. binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de Klant een beroep op bedoeld voorbehoud, dan wordt de beoogde Overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen en zullen Padel Emmen B.V. en de Klant en/of de Gast handelingen die in de tussentijd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn verricht ongedaan maken, waarbij Padel Emmen B.V. en de Klant en/of de Gast elkaar over en weer alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking zullen verlenen.

3.5 Alle door Padel Emmen B.V. verstrekte afbeeldingen, omschrijvingen, maatopgaven en overige inlichtingen zijn voor Padel Emmen B.V.] niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de kwaliteit van de door Padel Emmen B.V. aangeboden Diensten. Padel Emmen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve afbeeldingen, foutieve omschrijvingen, foutieve maat– en gewichtsopgaven en overige foutieve inlichtingen.

3.6 Alle Aanbiedingen worden door Padel Emmen B.V. direct dan wel indirect naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Padel Emmen B.V. staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.

3.7 Opties worden in beginsel niet verleend. Indien een optie wordt verleend kan dit alleen schriftelijk gebeuren. Opties worden verleend met een van tevoren vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet uiterlijk op de afloopdatum door de Klant wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering dan wel een optie waarvan de Klant eerder schriftelijk heeft aangegeven daarvan geen gebruik te maken, wordt geacht te zijn vervallen zonder dat daartoe door Padel Emmen B.V. een opzegging vereist is.

3.8 Overeenkomsten voor of namens Klanten aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Padel Emmen B.V. is aan tussenpersonen geen commissie of provisie verschuldigd, hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klanten en de tussenpersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de Klant aan Padel Emmen B.V. zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

3.9 Padel Emmen B.V. kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een Overeenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht (discriminatie). Padel Emmen B.V. heeft het recht om aan Klanten en/of Gasten de toegang tot de locatie en/of Restaurantbedrijf alsook het aanbieden van Diensten te weigeren, indien naar haar inschatting een normale/ordentelijke bedrijfsvoering dit vergt.

Artikel 4: Afrekening en betaling

4.1 De Klant en/of Gast is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd welke gelden op het moment dat de Dienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door Padel Emmen B.V. op een voor Klanten en/of Gasten zichtbare plaats zijn aangebracht, dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan Klanten en/of Gasten, desnoods op verzoek, wordt overhandigd. Een lijst wordt geacht voor Klanten en/of Gasten zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in openbaar toegankelijke ruimten van Padel Emmen B.V. en/of op de website wordt gepubliceerd.

4.2 Voor aanvullende diensten, waaronder begrepen doch niet beperkt het gebruik van garderobe, garage/parkeren, kluis, wifi kan door Padel Emmen B.V. een extra vergoeding worden gevorderd.

4.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of No-Show, zijn door de Klant en/of Gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd.

4.4 Zolang Klanten en/of Gasten niet volledig en op juiste wijze aan al hun verplichtingen jegens Padel Emmen B.V. hebben voldaan, is Padel Emmen B.V. gerechtigd om alle Goederen welke door Klanten en/of Gasten naar de locatie van Padel Emmen B.V. zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat Klanten en/of Gasten naar tevredenheid van Padel Emmen B.V. volledig en op juiste wijze al hun verplichtingen jegens Padel Emmen B.V. hebben voldaan.

4.5 Indien een andere betalingswijze dan directe betaling is overeengekomen, dan wel in cash dan wel via een betaalkaart, en dan wel vooraf dan wel bij aankomst dienen facturen, ongeacht het bedrag, door de Klant en/of Gast binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Padel Emmen B.V. te worden voldaan. Indien een factuur wordt toe- of nagezonden is Padel Emmen B.V. te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van twee procent (2%) van de Factuurwaarde aan de Klant en/of Gast in rekening te brengen, welke opslag vervalt indien de Klant de factuur tijdig en volledig voldoet.

4.6 Indien en voor zover tijdige en volledige betaling achterwege blijft, is de Zakelijke Klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De Consument-klant is in gebreke nadat hij schriftelijk is aangemaand en hem een termijn van veertien (14) dagen is gesteld om de vordering van Padel Emmen B.V. alsnog te voldoen, onder aanzegging van de gevolgen bij het uitblijven van tijdige en volledige betaling na aanmaning.

4.7 Indien de Klant en/of Gast in gebreke is, dient hij aan Padel Emmen B.V. alle op de incasso van door hem verschuldigde bedragen vallende (buiten)gerechtelijke kosten aan de zijde van Padel Emmen B.V. te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen de wet daaromtrent bepaalt.

4.8 Daarenboven is de Zakelijke Klant, indien hij in gebreke is, een bedrag aan rente verschuldigd van twee procent (2%) boven de verschuldigde wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

4.9 Padel Emmen B.V. heeft een retentierecht op door Klanten en/of Gasten meegebrachte Goederen tot zekerheid van voldoening van eventuele vorderingen op Klanten en/of Gasten ter zake van Horecadiensten, al dan niet aangevuld met overige Diensten. Indien Padel Emmen B.V. Goederen onder zich heeft en de Klant en/of Gast van wie Padel Emmen B.V. de Goederen onder zich heeft gekregen, gedurende drie (3) maanden in gebreke blijft, acht [***] zich vrij om deze Goederen niet langer te bewaren.

4.10 Iedere betaling door de Klant en/of Gast zal, ongeacht enige door de Klant en/of Gast bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de Klant en/of Gast aan [***] in de navolgende volgorde: a. de kosten van executie; b. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; c. de rente; d. de schade; e. de hoofdsom.

4.11 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt betaling in euro’s.

4.12 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Klant en/of Gast niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Padel Emmen B.V. op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Padel Emmen B.V. jegens de Klant en/of Gast.

4.13 Padel Emmen B.V. is gerechtigd alle vorderingen op de Klant en/of Gast te verrekenen met iedere schuld die Padel Emmen B.V. aan de Klant en/of Gast, dan wel aan met de Klant en/of Gast gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

4.14 Padel Emmen B.V. is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van de Klant, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang de Klant met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft, is Padel Emmen B.V. bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

4.15 Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Padel Emmen B.V. van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van de Klant en/of Gast niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Padel Emmen B.V. worden gebracht.

4.16 Op Padel Emmen B.V. rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien de Klant en/of Gast niet aan al zijn verplichtingen jegens Padel Emmen B.V. (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

4.17 Een vordering betreffende een door Padel Emmen B.V. geleverde Dienst kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Diensten, ook niet indien deze te leveren Diensten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

Artikel 5: Annulering door de Klant

5.1 Wanneer Klanten een reservering annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur voordat de Dienst aanvangt te geschieden. Aan een mondelinge Annulering kan de Klant geen rechten ontlenen. Bij annulering worden er credits toegevoegd aan het persoonlijke boeking account, gelijk aan de waarde van het boekingsbedrag.

5.2 Bij een No-Show is de Klant in alle gevallen verplicht de Factuurwaarde van de overeengekomen Dienst(en) te betalen.

5.3 Bedragen die door Padel Emmen B.V. in verband met de Overeenkomst respectievelijk de ingevolge de Overeenkomst te verrichten Diensten ten gevolge van een Annulering door de Klant reeds aan derden verschuldigd zijn geworden dienen door de Klant te allen tijde volledig aan Padel Emmen B.V. te worden vergoed.

5.4 Zakelijke Klanten: Wanneer door een Zakelijke Klant een reservering is gemaakt dan geldt voor Annuleringen het volgende:

 • bij een Annulering meer dan drie (3) maanden voor het ingangstijdstip van de door de Klant gereserveerde Dienst(en) is generlei bedrag verschuldigd. Eventueel vooruitbetaalde kosten worden volledig teruggestort onder aftrek van administratiekosten.
 • bij een Annulering meer dan twee (2) maanden voor het ingangstijdstip van de door de Klant gereserveerde Dienst(en) is vijftien procent (15%) van de Factuurwaarde verschuldigd.
 • bij een Annulering meer dan één (1) maand voor het ingangstijdstip van de door de Klant gereserveerde Dienst(en) is vijftig procent (50%) van de Factuurwaarde verschuldigd.
 • bij een Annulering meer dan veertien (14) dagen voor het ingangstijdstip van de door de Klant gereserveerde Dienst(en) is zestig procent (75%) van de Factuurwaarde verschuldigd en
 • bij een Annulering minder dan veertien (14) dagen voor het ingangstijdstip van de door de Klant gereserveerde Dienst(en) is de volledige Factuurwaarde verschuldigd.

5.5 Consument-klanten: Wanneer door een Consument-klant een reservering is gemaakt, dan geldt voor Annuleringen het volgende:

 • bij een Annulering meer dan vierentwintig (24) uur voor het ingangstijdstip van de door de Klant gereserveerde Dienst(en) is generlei bedrag verschuldigd. Eventueel vooruitbetaalde kosten worden teruggestort onder aftrek van administratiekosten.
 • bij een Annulering minder dan vierentwintig (24) uur voor het ingangstijdstip van de door de Klant gereserveerde Dienst(en) is de volledige Factuurwaarde verschuldigd.

Artikel 6: Levering van Producten en Risico-overgang

6.1 De levering van de Producten vindt plaats op de door partijen overeengekomen plaats.

6.2 De door Padel Emmen B.V. opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Padel Emmen B.V. uiterlijk binnen twee (2) werkdagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Klant en/of Gast. De Klant en/of Gast zal Padel Emmen B.V. in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

6.3 Indien levering van de door de Klant en/of Gast bestelde Producten niet mogelijk is omdat het Product niet beschikbaar is, zal de Klant en/of Gast daarvan zo spoedig mogelijk door Padel Emmen B.V. op de hoogte worden gesteld. Binnen dertig dagen na deze kennisgeving zal Padel Emmen B.V. het door de Klant en/of Gast betaalde aan de Klant en/of Gast terug betalen.

6.4 In geval de Producten niet door Klanten en/of Gasten in ontvangst worden genomen, is Padel Emmen B.V. gerechtigd de betreffende Producten volledig voor rekening en risico van de Klant en/of Gast op te slaan.

6.5 Op het moment dat de Klant en/of Gast de Producten in ontvangst neemt, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van de Producten op de Klant en/of Gast over.

Artikel 7: Inspectie en klachtplicht voor Producten

7.1 De Klant en/of Gast is verplicht de Producten terstond na levering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen moeten door de Klant en/of Gast binnen twee werkdagen na levering schriftelijk aan Padel Emmen B.V. ter kennis worden gebracht, bij gebreke waarvan Padel Emmen B.V. gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

7.2 De Klant en/of Gast kan in ieder geval geen aanspraken meer geldend maken indien de kennisgeving aan Padel Emmen B.V. later plaatsvindt dan twee werkdagen na het moment waarop de Klant en/of Gast de eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

7.3 Retournering van de Producten aan Padel Emmen B.V. kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Padel Emmen B.V. In geval van retournering dienen de Producten zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden.

7.4 De kosten voor retournering komen voor rekening van de Klant en/of Gast.

7.5 Indien de reclame door Padel Emmen B.V. gegrond wordt geacht, heeft Padel Emmen B.V. zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de keus hetzij de betreffende Producten te vervangen, hetzij voor de Producten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde.

7.6 De aanwezigheid van een tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in dit artikel geeft de Klant en/of Gast niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 8: Garanties op Producten

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Padel Emmen B.V. geen andere eigenschappen dan die zijn opgenomen in de door haar gehanteerde beschrijvingen en specificaties.

8.2 Indien Padel Emmen B.V. Producten aan de Klant en/of Gast levert welke Padel Emmen B.V. van haar toeleveranciers verkregen heeft, is Padel Emmen B.V. nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant en/of Gast gehouden dan waarop Padel Emmen B.V. ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

9.1 Consument-klanten: Padel Emmen B.V. is aansprakelijk voor schade die de Klant en/of Gast lijdt en die het gevolg is van een aan Padel Emmen B.V. toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Padel Emmen B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Padel Emmen B.V. en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 • vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst.
 • schade ontstaan door handelen of nalaten van de Klant en/of Gast of derden in strijd met door Padel Emmen B.V. dan wel de fabrikant en/of leverancier van de Producten verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.
 • schade als direct gevolg van door of namens de Klant en/of Gast aan Padel Emmen B.V. verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

9.2 Zakelijke Klanten: Partijen sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid die Padel Emmen B.V. jegens Klant en/of Gast heeft uit. Indien de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzet komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Padel Emmen B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Padel Emmen B.V. en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

9.3 Indien:

 • het voor Padel Emmen B.V. ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen
 • de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat
 • de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt

wordt de vergoeding van de schade beperkt tot driemaal het bedrag dat door Padel Emmen B.V. voor de Overeenkomst (exclusief BTW) met de Klant en/of Gast is overeengekomen met een maximum van € 1.000,- (duizend euro).

9.4 De Klant en/of Gast vrijwaart Padel Emmen B.V. tegen alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Padel Emmen B.V. verrichte Diensten en/of geleverde Producten, voor zover Padel Emmen B.V. jegens de Klant en/of Gast voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

9.5 Onverminderd het hierboven bepaalde is Padel Emmen B.V. niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van Goederen, die zijn meegebracht door een Gast en/of Klant. De Zakelijke Klant vrijwaart Padel Emmen B.V. tegen aanspraken van Gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Padel Emmen B.V.

9.6 Indien Padel Emmen B.V. Goederen van Klanten en/of Gasten in ontvangst en/of bewaring neemt of indien Goederen op welke wijze dan ook, waar dan ook en door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Padel Emmen B.V. daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Padel Emmen B.V. nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die Goederen op welke wijze dan ook ontstaan, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Padel Emmen B.V..

9.7 Voor schade aan of met voertuigen van Klanten en/of Gasten is Padel Emmen B.V. nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Padel Emmen B.V.

9.8 Klanten en/of Gasten zijn jegens Padel Emmen B.V. aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die voor Padel Emmen B.V. en/of enige door of namens Padel Emmen B.V. in de uitvoering van de Diensten betrokken derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) en/of onrechtmatige daad jegens Padel Emmen B.V., waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de Klant en/of de Gast en/of degenen die hem/hen vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan. De Klant en/of Gast dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die mogelijke schades die kunnen ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van de Diensten dekt, zoals een zorgverzekering met aanvullende dekking en een aansprakelijkheidsverzekering voor schades die de gebruiker aan een derde berokkent. Padel Emmen B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de gebruiker en/of een derde mocht lijden door of ten gevolge van het gebruik van locatie en/of de deelname aan een activiteiten. Deze exoneratie van aansprakelijkheid geldt niet alleen voor kleinere schades, doch uitdrukkelijk ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van ernstig letsel of overlijden.

9.9 Zoals reeds aangehaald, dient de Klant en/of Gast zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van materiële en immateriële schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn gebruik van de locatie.

9.10 De Klant en/of Gast verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de activiteit(en) waaraan hij of zij deelneemt. [***] is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures. Klant en/of Gast speelt op eigen risico.

9.11 Schade aan of aan bezittingen van Padel Emmen B.V., toegebracht door een Klant en/of Gast of mede veroorzaakt door een gebruiker, wordt geheel of gedeeltelijk op de Klant verhaald.

9.12 Bij gebruik door meerdere personen tegelijk is de Klant hoofdelijk aansprakelijk voor alle Gasten.

9.13 Klant en/of Gast is gehouden alle maatregelen te treffen om te voorkomen dat schade aan het gehuurde, dan wel hinder aan eventuele medegebruikers van het gehuurde, wordt veroorzaakt. Hiervoor dienen een aantal gedragsregels in acht te worden genomen, inhoudende een verbod op:

 • roken en/of het gebruiken van consumpties op niet daarvoor kennelijk bestemde plaatsen.
 • het betreden van speelvloeren met straatschoeisel of met schoeisel dat niet voldoet aan de voor de betreffende speelvloer specifiek te stellen eisen.
 • het zonder de vereiste bevoegdheid gebruik maken van toestellen of materialen.

9.14 Bij wanordelijk gebruik door Klant en/of Gast van de dienst, heeft Padel Emmen B.V. het recht de Klant en/of Gast de toegang tot het gehuurde te ontzeggen, zonder dat daarvoor restitutie van de betaalde Factuurwaarde zal worden verleend.

9.15 Bij het ontstaan of constateren van defecten of beschadigingen aan het gehuurde is Klant en/of Gast gehouden hiervan onmiddellijk het dienstdoend personeel van Padel Emmen B.V. dan wel verhuurder in kennis te stellen. Voor rekening van Klant en/of Gast komen de kosten van herstel van schade, toegebracht aan het gehuurde, welke schade is ontstaan door schuld van Klant, diens Gasten en/of bezoekers, hetzij uit nalatigheid, verwaarlozing, onvoldoende toezicht of anderszins, een en ander ter beoordeling van Padel Emmen B.V.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Als overmacht voor Padel Emmen B.V. die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Padel Emmen B.V. niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de Overeenkomst door Padel Emmen B.V. zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de Overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt, zulks ter beoordeling van Padel Emmen B.V.

10.2 Overmacht als bedoeld in artikel 10.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging (n) Pandemie/epidemie inclusief overheidsregelgeving ter bestrijding van een Pandemie/epidemie.

10.3 In geval van overmacht heeft Padel Emmen B.V. de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmacht situatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Klant en/of Gast heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Padel Emmen B.V. onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook de Klant en/of Gast bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Padel Emmen B.V. gerechtigd is voor de reeds verrichte Diensten een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

10.4 Indien Padel Emmen B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Klant en/of Gast gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 11: Gevonden goederen

11.1 In het gebouw en de aanhorigheden van Padel Emmen B.V. verloren of achtergelaten Goederen, welke door een Klant en/of Gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij Padel Emmen B.V. te worden ingeleverd.

11.2 Van Goederen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen zestig (60) dagen na de inlevering daarvan bij Padel Emmen B.V. heeft gemeld, verkrijgt Padel Emmen B.V. de eigendom.

11.3 Indien Padel Emmen B.V. door de Klant en/of Gast achtergelaten Goederen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de Klant en/of Gast. Padel Emmen B.V. is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 12: Intellectuele en industriële eigendom

12.1 Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Goederen en/of de resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Padel Emmen B.V. en de Klant en/of Gast berusten bij Padel Emmen B.V.

12.2 Padel Emmen B.V. behoudt zich het recht voor om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook voor reclame doeleindeverhuur. De Klant verklaart zich bereid en akkoord hiermee en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn/haar portret in het kader van openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen. Klanten en/of andere personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 13: Verwerking van persoonsgegevens

13.1 Indien Padel Emmen B.V. persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘AVG’)) verwerkt of laat verwerken, dan zal Padel Emmen B.V. met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. Padel Emmen B.V. wordt in dat geval aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG.

13.2 Padel Emmen B.V. zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan de uitvoering van de Overeenkomst en zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan daarvoor strikt noodzakelijk is. Padel Emmen B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen zoals bedoeld in de AVG, pagina 19 van 20.

13.3 Padel Emmen B.V. vervult haar eigen verplichtingen en verleent bijstand aan de Klant en/of Gast om aan zijn verplichtingen te voldoen voortvloeiend uit de AVG. Daaronder vallen in ieder geval ook de rechten van de Klant en/of Gast (een betrokkene zoals bedoeld in de AVG), waaronder maar niet beperkt tot het recht op inzage en het recht op gegevenswissing.

13.4 Een mogelijke inbreuk op de verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel 20 en de AVG zal onmiddellijk door Padel Emmen B.V. aan de Klant en/of Gast worden gemeld. Padel Emmen B.V. zal een verwerkingsregister bijhouden waarin alle mogelijke inbreuken worden bijgehouden.

13.5 Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 14: Ontbinding

14.1 Ingeval de Klant en/of Gast een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is de Klant en/of Gast van rechtswege in verzuim en heeft Padel Emmen B.V. het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant en/of Gast en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Padel Emmen B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Padel Emmen B.V. toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Padel Emmen B.V. in deze gevallen op de Klant en/of Gast mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

14.2 Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie/overlijden of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van (de onderneming van) de Klant en/of Gast of als de Zakelijke Klant zijn onderneming staakt of als op de Consument-klant de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant en/of Gast beslag wordt gelegd of als de Klant en/of Gast niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is de Klant en/of Gast van rechtswege in verzuim en heeft Padel Emmen B.V. het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Padel Emmen B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Padel Emmen B.V. op volledige schadevergoeding.

Artikel 15: Slotbepalingen en vervaltermijnen

15.1 Padel Emmen B.V. is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen treden in werking op het via de website www.padelmm.nl aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Padel Emmen B.V. zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan Klanten en/of Gasten ter hand stellen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Klanten en/of Gasten in werking zodra de wijziging aan hen is medegedeeld.

15.2 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze Algemene Voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

15.3 Een verzuim van een partij bij een Overeenkomst om een recht uit hoofde van een Overeenkomst uit te oefenen of het uitstellen daarvan zal niet gelden als het afstand doen van een dergelijk recht, tenzij in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst anders is bepaald. Een enkelvoudige of gedeeltelijke uitoefening van een recht uit hoofde van enige Overeenkomst door een partij zal geen andere of verdere uitoefening van dat recht of van andere rechten uitsluiten, tenzij in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst anders is bepaald.

15.4 Kennisgevingen aan Padel Emmen B.V. in het kader van een Overeenkomst en/of het verlenen van Diensten en/of de verkoop en levering van Producten dienen schriftelijk te geschieden.

15.5 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, vervallen rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de Klant en/of Gast, uit welke hoofde ook, jegens Padel Emmen B.V. in verband met verleende Diensten en/of geleverde Producten na twaalf (12) maanden na de datum waarop de Klant en/of Gast bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén schriftelijke claim is neergelegd bij Padel Emmen B.V.

15.6 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, vervalt iedere rechtsvoordering een schriftelijke claim door de Klant en/of Gast neergelegd bij Padel Emmen B.V. in verband met door haar verleende Diensten en/of geleverde Producten, indien Padel Emmen B.V. niet binnen een termijn van twaalf (12) maanden na het ontvangen van de betreffende schriftelijke claim in rechte is betrokken.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen Padel Emmen B.V. en de Klant en/of Gast mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Amsterdam, tenzij een Consument-klant binnen een maand nadat Padel Emmen B.V. zich schriftelijk jegens de Klant en/of Gast op dit beding heeft beroepen, voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.